Ảnh đại diện

Tải ảnh
Tối đa 20 ký tự, không bao gồm khoảng trắng, ký tự có dấu và các ký tự đặc biệt.

(*): Thông tin bắt buộc

Send

Bạn cũng có thể gởi clip dự thi và thông tin cá nhân, nhóm dự thi trực tiếp vào
email: nhayvuisongkhoe@thanhnien.vn